ప్రగతి రిసార్ట్స్‌లో అద్భుత ఉత్కృష్ట సోమయాగం వాజపేయం సోమవారం వైభవంగా ఆరంభమయ్యింది.