ప్రగతి సుధామ నిర్వహణలో l ఉత్కృష్ట సోమయాగం – వాజపేయం 4th day 1st Part