International Yoga Day celebrations at Pragati Health Resorts.