22 మార్చ్ రోజు ఇవి పాటించారంటే వణికిస్తున్న మహమ్మారీ కూకటి వేళ్ళతో అంతం