ఈ మూడవరోజు క్రతువులో భాగంగా పూర్వాహ్నప్రవర్గ్యము, ఉపసద్ ఇష్టి, సుబ్రహ్మణ్య ఆవాహనం, మహావేదీకరణం…